Tap på fordring – Konstatert tap – Kontohjelp (2023)

MVA

1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %

Konto

7830 Tap på fordringer, fradragsberettiget

Debet

(Video) Tap på fordring – Hva er tap på fordring? – Debet Regnskap Ordbok

7835 Tap på fordringer, ikke fradragsberettiget

Debet

Et tap er konstatert når det er overveiende sannsynlig at fordringen helt eller delvis ikke vil bli betalt. Kriteriene for når en fordring er tapt er definert i FSFIN § 6-2-1. Selv om disse kriteriene er fundert på skattemessige forhold, så legges også disse kriteriene til grunn regnskapsmessig. Se også nærmere om skattemessig vurdering i avsnittet under.

Det er viktig å få frem at det er manglende betalingsevne som hjemler et faktisk tap og ikke manglende betalingsvilje, se BFU 39/04.

Tapet føres regnskapsmessig som en kostnad, og ikke en reduksjon av eventuelt forutgående inntekt. Motpost er aktuell post i balansen hvor fordringen er bokført, for eksempel konto 1500 dersom kundefordring eller konto 1579. Tap som ikke er skattemessig fradragsberettiget anbefales ført på egen konto, konto 7835, da det må tilbakeføres på næringsoppgaven.

Det er viktig å dokumentere hva som er grunnlaget for tapsføringen. Dokumentasjonen må angi hva som er gjort i forbindelse med inndriving av fordringen i form av å sende purring, inkassovarsel og lignende. Eventuelt om det har vært gjeldsforhandlinger eller om kunden har gått konkurs.

Eksempel

Det gis fradrag for endelig konstatert tap på fordringer i virksomhet, jf sktl. § 6-2 (2). Fradragsretten omfatter alle slags utestående fordringer, kundefordringer, realisasjon av driftsmidler eller ved utlån. Det må også være tilstrekkelig tilknytning mellom fordringen og virksomheten skatteyter driver. Se mer om tilknytningskravet i Skatte-ABC, Tilknytning til virksomhet.

I FSFIN § 6-2-1 er det gitt nærmere regler om når fordringen anses endelig tapt i skattemessig henseende. Reglene for når fordringen anses endelig konstatert er sammenfallende for skatt og merverdiavgift.

En utestående fordring anses endelig tapt i den utstrekning:

 1. foretatt tvangsinndrivning eller inkasso har vært forgjeves, eller
 2. fordringen er en kundefordring som ikke er innfridd seks måneder etter forfall, til tross for minst tre purringskrav med normale purringsintervaller og slik aktivitet fra kreditors side som forholdene tilsier, eller
 3. offentlig gjeldsmegling, konkurs-, likvidasjons- eller avviklingsbehandling i skyldnerens bo gjør det klart at bomidlene ikke gir eller ikke vil gi fordringen dekning, eller
 4. fordringen ellers ut fra en samlet vurdering må anses klart uerholdelig.

En fordring anses likevel ikke tapt i den utstrekning den er tilstrekkelig sikret ved pant, kausjon e.l.

Selv om de konkrete vilkårene i FSFIN § 6-2-1 er oppfylt, kan det være andre forhold som tilsier at tapet ikke er endelig konstatert. Skatte-ABC trekker frem flere dommer som eksempliserer rettspraksis på området.

For kundefordringer i alternativ b) er det i et brev fra Finansdepartementet av 31.10.94 bemerket at det ikke kan “oppstilles noen presumsjon for at det foreligger endelig konstatert tap så snart 6 måneder er gått og de beskrevne aktiviteter er fulgt”. Det kan altså være omstendigheter som krever at det må gjøres mer enn å purre tre ganger. En midlertidig likviditetssvikt hos debitor vil medføre at tapet ikke anses som endelig. Men i praksis er hovedregelen at kundefordringen anses endelig tapt når kriterene i punkt b) er oppfylt.

I punkt d) gis mulighet for tapsføring dersom fordringen må anses “klart uerholdelig”. I Mva-håndboken § 4-7 fremgår det at passivitet eller overbærenhet fra en kreditor ikke gir adgang til tapsføring (sammenfallende regler for mva og skatt). Det avgjørende for vurderingen er hvorvidt det foreligger reell uerholdelighet. Det må fortas en samlet vurdering av fordringens størrelse, debitors økonomiske stilling, forholdet mellom kreditor og debitor og kreditors inndrivelsesforsøk.

Det er som hovedregel ikke fradragsrett for fordringer som ikke har tilknytning til virksomhet, jfr. sktl. § 6-2 (1), jfr. sktl. § 9-4 (1) og sktl. § 9-3 (1) bokstav c nr. 1.

Det foreligger likevel fradrag dersom:

(Video) Tap på faktura – Debet Faktura, Regnskap og Inkasso

 • når fordringen er oppstått ved realisasjon av formuesobjekt hvor salgsvederlag eller eventuell gevinst/tap er skattepliktig/fradragsberettiget og faktisk er skattlagt/nedskrevet på saldo/fradragsført, se sktl. § 9-4 (1), jf. § 9-3 (1) bokstav c nr. 3
 • når verdien av fordringen tidligere har vært skattlagt som inntekt, f.eks. inntekt ved bortfeste av tomt, se sktl. § 9-4 (1), jf. § 9-3 (1) bokstav c nr. 3
 • ved endring i valutakurs på fordring i utenlandsk valuta, se sktl. § 9-4 (1), jf. § 9-9. Se emnet «Valutagevinst/-tap».

Tapet på fordringen skal i disse tilfellene fradragsføres som et tap på fordring når det er realisert, og ikke som f.eks. en korrigering av tidligere gevinst-/tapsberegning. Dette gjelder også om gevinsten/tapet er ført på gevinst- og tapskonto. Det er imidlertid en forutsetning at det gjelder samme fordring.

Les mer i Skatte-ABC om tap på fordringer utenfor virksomhet.

Det foreligger ikke fradragsrett for konstatert tap av fordring til nærstående, jfr. sktl. § 6-2 (3), med mindre verdien av fordringen tidligere er skattlagt som inntekt, jfr. sktl. § 9-3(1) bokstav c og § 9-4(1).

Skatteloven § 6-2 (3) ble endret i desember 2011 slik at selskaper som faller inn under fritaksmetoden ikke kan kreve fradrag for tap på utestående fordring dersom tapet er endelig konstatert den 6. oktober 2011 eller senere, og fordringen er på et nærstående selskap. FIN har vedtatt utfyllende bestemmelser om dette, jf. FSFIN § 6-2-2. Merk at det fortsatt er fradragsrett for kundefordringer og visse andre fordringer selv om det er mot nærstående selskaper.

Avskjæringsregelen gjelder for kreditorselskaper som er omfattet av fritaksmetoden, forutsatt at også eierandelen i debitorselskapet er omfattet av fritaksmetoden etter hovedregelen. Videre er også fordringer fra deltakerlignede selskaper omfattet av avskjæringsregelen.

Fordringer mot datterselskaper i lavskatteland omfattes derimot ikke av avskjæringsregelen.

Avskjæringsregelen begrenses til tilfeller der morselskapet har en eierandel på 90 % eller mer. Regelen gjelder også lån til selskaper med deltakerfastsetting der kreditorselskapet har en eierandel på 90 % eller mer, eller hvis et selskap med deltakerfastsetting eier 90 % eller mer i debitorselskapet.

Avskjæringsregelen gjelder videre ved indirekte eie når kravet til 90 % eierandel er oppfylt i hvert ledd i eierkjeden (også dersom to eller flere selskaper i eierkjeden sammen oppfyller kravet til eierandel i debitorselskapet). Tilsvarende vil regelen komme til anvendelse når både debitor og kreditor direkte eller indirekte eies med 90 % eller mer av et felles morselskap.

Imidlertid vil fordringer som oppstår i forbindelse med skattefri trekantfisjoner/-fusjoner som gjennomføres etter fordringsmodellen, kundefordringer og fordringer som tidligere har vært regnet som skattepliktig inntekt eller har inngått i gevinst-/ tapsoppgjør med skatterettslig virkning for fordringshaveren, falle utenfor avskjæringsregelen og likevel være fradragsberettiget, jfr. FSFIN § 6-2-2.

Reglene for når fordringen anses endelig konstatert er sammenfallende for skatt og merverdiavgift. Når en fordring er konstatert tapt, kan selskapet korrigere tidligere innbetalt utgående mva. Selv om det er foretatt en harmonisering med de omtalte skattereglene om tapsavskrivning, er det viktig å merke seg at det etter avgiftsretten ikke er gitt noen tilsvarende adgang til tapsføring etter en begrenset sjablongmessig (en bloc) nedskrivning av kundefordringer, slik sktl § 14-5 fjerde ledd bokstav b åpner for – se avsnittet om avsetning for tap nedenfor.

(Video) Diverse regnskapsføringer rundt kundefordringer, lev.gjeld og valuta

En utestående fordring anses endelig tapt dersom:

 1. foretatt tvangsinndrivning eller inkasso har vært forgjeves,
 2. fordringen er en kundefordring som ikke er innfridd seks måneder etter forfall, til tross for minst tre purringskrav med normale purringsintervaller og slik aktivitet fra kreditors side som forholdene tilsier,
 3. offentlig gjeldsmegling, konkurs-, likvidasjons- eller avviklingsbehandling i skyldnerens bo gjør det klart at bomidlene ikke gir eller ikke vil gi fordringen dekning, eller
 4. fordringen ellers ut fra en samlet vurdering må anses klart uerholdelig.

Se mval. § 4-7, fmva. § 4-7-1 og Mva-håndboken § 4-7.

Tap på fordringer skal innrapporteres på den vanlige mva-meldingen i samme termin som tapet er konstatert. Tapet innebærer strengt tatt en reduksjon av tidligere innberettet beløp for utgående avgift, men for at tapet skal håndteres på samme måte etter merverdiavgiftsloven, skatteloven og regnskapsloven, skal korrigeringen føres som en økning av inngående avgift i mva-meldingen.

Ved tapsføringen skal mva-satsen som gjaldt på leveringstidspunktet legges til grunn for korrigeringen.

Se § 4-7 første ledd – Tap på utestående fordringer i MVA-håndboken.

I motsetning til et konstatert tap, vil ettergivelse av en fordring ikke gi en leverandør grunnlag for fradragsrett i inngående mva på fordringen, da fordringen anses som endelig oppgjort i en frivillig gjeldsettergivelse.

Stikkord:

konstantert tap, realisert tap, tap konkurs, tap kundefordringer, tap på krav, tapsføring konkurs, konstatert, konstantert

Author: Sen. Ignacio Ratke

Last Updated: 03/03/2023

Views: 6408

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Name: Sen. Ignacio Ratke

Birthday: 1999-05-27

Address: Apt. 171 8116 Bailey Via, Roberthaven, GA 58289

Phone: +2585395768220

Job: Lead Liaison

Hobby: Lockpicking, LARPing, Lego building, Lapidary, Macrame, Book restoration, Bodybuilding

Introduction: My name is Sen. Ignacio Ratke, I am a adventurous, zealous, outstanding, agreeable, precious, excited, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.

© 2023 Loxyle. All Rights Reserved.